So Love, so Inno

Bent u dol op haar/hem ? Neem deel aan onze wedstrijd « Sint-Valentijn » en maak kans om een Gift Card van €50 te winnen. Afspraak op onze Facebook pagina en Instagram.

 

 

Wedstrijdreglement « Sint-Valentijn»

ARTIKEL 1

Het bedrijf INNO N.V., met zetel in 111 Nieuwstraat, 1000 Brussel, BTW BE 0448.827.116, organiseert een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting van 1 februari 2019 t.e.m. 14 februari 2019 middernacht.  

Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.

Deze wedstrijd is toegankelijk via de pagina van Galeria Inno op het platform Facebook (https://www.facebook.com/GaleriaInno/) en op Instagram @galeriainno (https://www.instagram.com/galeriainno/).

Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.

Deze wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of beheerd door Facebook of door Instagram, noch is hij ermee verbonden. Door deel te nemen aanvaardt u dat u informatie aan Galeria Inno verschaft en niet aan Facebook of Instagram.

ARTIKEL 2

De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de medewerkers van INNO N.V., de morele en fysieke personen die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (echtgenoot, echtgenote en kinderen) van deze uitgesloten categorieën.

ARTIKEL 3

Om geldig deel te nemen aan deze wedstrijd, moeten de deelnemers een boodschap onder de wedstrijd post laten met een mooie verklaring over hun liefde.

Elke deelnemer kan slechts éénmaal per social media deelnemen en kan slechts één prijs winnen.

De door de deelnemers verstrekte informatie en gegevens in hun profiel moeten correct zijn, in het tegengestelde geval kunnen ze uit de wedstrijd verwijderd worden en niet genieten van de prijzen.

Gedurende de wedstrijdperiode zullen 20 Gift Cards van €50 geschonken worden, 10 op Facebook en 10 op Instagram.

De winnaars zullen ten laatste 5 werkdagen na het einde van de wedstrijd op de hoogte worden gebracht per privé-bericht op Facebook of op Instagram.

De winnaars zullen gekozen worden tussen de mooiste commentaren en dit door 3 medewerkers van INNO N.V.

ARTIKEL 4 

De prijs die wordt uitgereikt aan de winnaars is een Gift Card van €50. Het is een wedstrijd zonder aankoopverplichting. De winnaars moeten hun prijs in hun gekozen Galeria Inno afhalen.

ARTIKEL 5 

De aangeboden prijzen kunnen onder geen enkel beding omgeruild worden voor andere producten of voor hun geldelijke waarde.

ARTIKEL 6

De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de door de deelnemer meegedeelde gegevens. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een foutieve of onvolledige identificatie van de gegevens die zijn meegedeeld door de deelnemer.

ARTIKEL 7

Door de deling van hun antwoord op de Facebook en Instagram pagina’s van Galeria Inno, verklaren de deelnemers uitdrukkelijk hun akkoord voor het gebruik van hun gegevens met betrekking tot hun identificatie en de publicatie van hun namen indien ze tot winnaar zouden worden uitgeroepen.

De deelnemers aanvaarden dat hun gegevens elektronisch worden opgeslagen voor de wedstrijd. Deze gegevens zullen gebruikt worden om de winnaars per privé-bericht te verwittigen.

De verzamelde gegevens zullen niet gebruikt worden door andere partijen dan INNO N.V.

ARTIKEL 8

Enkel de winnaars zullen persoonlijk op de hoogte gebracht worden via privé-bericht binnen de 5 werkdagen na het afsluiten van de wedstrijd. Ze zullen alle noodzakelijke informatie ontvangen om hun supporterskit af te halen.

ARTIKEL 9

De organisatoren wijzen alle verantwoordelijkheid af bij wijziging of annulering en behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen. Ze kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden indien, om redenen buiten hun wil om, de wedstrijd zou onderbroken worden, uitgesteld of geannuleerd. De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor prijzen van eenzelfde waarde te voorzien indien, om uitzonderlijke reden, de aangekondige prijzen niet meer voorhanden zouden zijn.

ARTIKEL 10

Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Er zal geen rekening gehouden worden met contestaties van dit reglement.

ARTIKEL 11

Met uitzondering van dit reglement zal geen enkele informatie uitgewisseld worden betreffende deze wedstrijd, noch geschreven noch telefonisch.

ARTIKEL 12

INNO N.V. behoudt zich het recht voor alle klachten betreffende deze wedstrijd te onderzoeken. De beslissingen die ze hieromtrent neemt zijn onherroepbaar en zonder beroep.

ARTIKEL 13

Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.

ARTIKEL 14

De klachten relatief aan de huidige wedstrijd moeten per brief verzonden worden binnen de 15 werkdagen na het einde van de wedstrijd, op het hoofdkantoor van INNO N.V.  naar het volgende adres:  26 Dambordstraat, 1000 Brussel.  In geen enkel geval kunnen klachten mondeling of per telefoon of per e-mail overgemaakt worden. De klachten die niet in geschreven vorm of die na de hierboven vermelde periode worden uitgesproken, zullen niet behandeld worden.

ARTIKEL 15

De gegevens van persoonlijke aard die deelnemers tijdens hun deelname aan deze wedstrijd meedelen, zullen opgeslagen worden in het bestand van Galeria Inno. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van de wedstrijd, zullen niet verspreid worden naar derden en zullen uitsluitend gebruikt worden om deelnemers zo doeltreffend mogelijk te beantwoorden in het kader van de huidige wedstrijd.

Conform de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van gegevens van persoonlijke aard hebben alle deelnemers ten allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping op eenvoudig verzoek, en hebben ze de mogelijkheid zich uit te schrijven uit de wedstrijd.

ARTIKEL 16

Het huidige reglement wordt uitsluitend beheerd en geïnterpreteerd overeenkomstig de bepalingen van het Belgische recht.  Elke betwisting betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het reglement zal definitief worden beslecht door de Hoven en Rechtbanken van Brussel.