ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE MARKETPLACE

 

INNO NV biedt via de site inno.be een online marktplaats aan waarop door INNO geselecteerde professionele Verkopers (niet andere consumenten), Artikelen te koop aanbieden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Gebruik van deze online marktplaats ("Marketplace").

De Marketplace is een dienst die wordt aangeboden door:

  • INNO N.V.
  • Nieuwstraat 111 - 1000 Brussel
  • BTW: BE 0448 827 116
  • KBO: 0448.827.116
  • Bankrekening: BE68 0689 3888 3134
  • RPR Brussel
  • E-mailadres: service@inno.be
  • Telefoonnummer: + 32 2 211 21 11


(hierna "INNO" of "wij").1. Definities

 

Naast de voorgaande definities, hebben in deze Algemene Voorwaarden de hierna opgesomde begrippen en uitdrukkingen die met een hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

Artikel: elk artikel (voorwerp) dat op de Marketplace te koop wordt aangeboden, ongeacht of dit al dan niet het voorwerp van een Bestelling is.

Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon die de Marketplace gebruikt, ongeacht of die al dan niet een te koop aangeboden Artikelen koopt.

Bestelling: de aankoop van een Artikel op de Marketplace door een Klant. Voordat een Bestelling wordt afgehandeld , moet een Bestelling door de Klant worden gevalideerd en vervolgens worden betaald.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die het gebruik van de Marketplace regelen.

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Precontractuele Informatie: de informatie verstrekt door de Verkoper, zoals gedefinieerd in artikel VI.46 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, en in het bijzonder de informatie betreffende de voornaamste kenmerken van de Artikelen, de identiteit van de Verkoper, de totale prijs van de Artikelen en het herroepingsrecht voor de Consumenten.

Marketplace: INNO's online Marketplace op de website www.inno.be en alle gerelateerde websites, platforms en applicaties die eigendom zijn van of beheerd worden door INNO of voor haar rekening.

Gebruik: het bezoeken aan de Marketplace, aanmaken van een account en/of het plaatsen en valideren van Bestellingen op de Marketplace. Het Gebruik heeft geen betrekking op de tussen de Verkoper en de Klant gesloten koopovereenkomst (met inbegrip van de precontractuele fasen van die overeenkomst of alle garanties die eruit voortvloeien, zoals bijvoorbeeld de wettelijke conformiteitsgarantie vanwege de Verkoper).

Verkoper: elke Belgische en/of buitenlandse professionele verkoper, geselecteerd door INNO, die zijn producten te koop aanbiedt op de Marketplace.

 

 

2. Toepassingsgebied

 

Algemeen

Via de Marketplace bieden Verkopers in hun eigen naam en voor eigen rekening aan Klanten Artikelen te koop aan. INNO houdt toezicht op deze verkopen en faciliteert de communicatie tussen de Verkoper en Klanten via de Marketplace.

Bij Gebruik van de Marketplace is uw contractspartij INNO. Wanneer u een Artikel koopt, is uw contractspartij in deze koopovereenkomsde Verkoper wiens contactgegevens zijn vermeld op de pagina van de presentatie van het Artikel en in de e-mail ter bevestiging van uw Bestelling.

INNO biedt zelf geen Artikelen te koop aan op de Marketplace, met uitzondering van Gift Cards in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

Alle communicatie tussen Klanten en verkopers met betrekking tot de Marketplace, een Bestelling en/of een Artikel vindt uitsluitend plaats via de Marketplace. Het gehele proces rondom een Bestelling vindt plaats via de Marktplaats, met uitzondering van het bezorgen en retourneren van Artikelen, die worden beheerd door de Verkoper.

Elke vorm van Gebruik impliceert dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen alleen de relatie tussen INNO en u als Klant, wanneer u gebruik maakt van de Marketplace. Deze Algemene Voorwaarden:

·       Regelen niet de contractuele relatie tussen de Verkoper en u nadat u een Bestelling hebt gevalideerd en betaald. INNO is geen partij bij de overeenkomst tussen u en de Verkoper, en de algemene voorwaarden van de Verkoper zijn van toepassing op die koopovereenkoms;

 

·       zijn niet van toepassing op de offlinehandel in INNO-winkels.

Wij wijzen u erop dat sommige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden alleen van toepassing zijn op Klanten in hun hoedanigheid van Consument. Voor deze bepalingen hebben wij telkens aangegeven dat zij alleen van toepassing zijn op Consumenten.

INNO's verantwoordelijkheden

INNO is verantwoordelijk voor het volgende via de Marketplace:

·       Account aanmaken en Bestellingen plaatsen;

 

·       Technisch proces dat vereist is om een Artikel te kopen;

 

·       Algemene presentatie (locatie) van Artikelen;

 

·       Classificatie van Artikelen zoals beschreven in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden;

 

·       Technisch proces van communicatie tussen Verkopers en Klanten;

 

·       Technisch proces van betaling en terugbetaling van de Artikelen.

Verantwoordelijkheden van de verkoper

De Verkoper is verantwoordelijk voor alle andere zaken, namelijk alle zaken met betrekking tot uw koopovereenkomst, met inbegrip van de sluiting, de uitvoering en alle wettelijke garanties waarop u krachtens die overeenkomst recht hebt. De Verkoper is dus verantwoordelijk, onder andere, voor alle zaken die betrekking hebben op:

·       De beschrijving, de beschikbaarheid, de aangerekende prijzen van een Artikel;

 

·       De levering van uw Bestelling, met inbegrip van verpakking, etikettering, verpakking, toestand van de Artikelen, enz;

 

·       De uitoefening van uw herroepingsrecht;

 

·       De teruggave van de Artikelen;

 

·       De uitvoering van garanties op de Artikelen die u hebt gekocht;

 

·       De behandeling van uw klachten en claims over de door u geplaatste Bestellingen.

INNO verschaft u, zonder verantwoordelijkheid, de Precontractuele Informatie die nodig is om uw koopovereenkomsmet de Verkoper te sluiten, en treedt op als tussenpersoon tussen de Verkoper en u voor bepaalde fasen van de koopovereenkomst. INNO voert met name de volgende taken uit:

·       Bevestiging van uw Bestelling per e-mail;

 

·       Beheer van uw betaling voor de gekochte Artikelen (INNO is verantwoordelijk voor het overmaken ervan aan de Verkoper via een daartoe aangewezen derde bedrijf);

 

·       Beheer van (terug)betalingen voor Artikelen.

Slotbepalingen

INNO is niet verantwoordelijk voor het gedrag of enige handeling van een Verkoper of derde, in verband met de Marketplace of daarbuiten.

Het aanmaken van een account en/of het plaatsen van een Bestelling op de Marketplace houdt een uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in. Het gebruik van de Marketplace wordt uitsluitend beheerst door deze Algemene Voorwaarden, en wordt niet beheerst door enige bepaling die door de Verkoper aan u is medegedeeld. U kunt de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde raadplegen op de Marketplace, onder de rubriek Algemene Voorwaarden.

 

3. Rangschikking van de aanbiedingen

De rangschikking van de aanbiedingen wordt door INNO S.A. als volgt bepaald:

·       Bepaalde merken (meest populair), bepaalde producten (bestsellers) worden op onze homepage en in onze digitale acties en nieuwsbrieven onder de aandacht gebracht;

 

·       Het algoritme speelt een rol naar gelang van de parameters van de raadpleging van de site door een klant;

 

Buy Box is zo opgezet dat wanneer een product door twee (of meer) verschillende verkopers wordt verkocht, een algoritme het meest voordelige aanbod voor de klant uitlicht.

 

 

4. Aanmaak van een account aan op de Marketplace

 

Een Bestelling is afhankelijk van het aanmaken van een account op de Marketplace. Om een account aan te maken op de Marketplace, moet u

·       Ten minste 16 jaar oud zijn. Als u nog geen 16 jaar oud bent, laat dan uw ouder of wettelijke voogd uw Bestelling plaatsen. INNO heeft het recht om een account en eventueel bepaalde vormen van Gebruik te weigeren waarvan wij vaststellen dat deze door een minderjarige is geplaatst/uitgevoerd;

 

·       Ons een aantal gegevens verstrekken die u voldoende identificeren en INNO in staat stellen om contact met u op te nemen over uw Gebruik van de Marketplace. Dit omvat bijvoorbeeld uw aanspreektitel, familienaam, voornaam, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, thuisadres, enz.

 

·       Uw account aanmaakt, zoals uw marketingvoorkeuren (bijv. mededelingen over INNO-promoties, inschrijving op INNO-nieuwsbrieven, enz.) U kunt meer informatie vinden over hoe wij de door u verstrekte informatie en gegevens gebruiken in onze Privacyverklaring. In geval van tegenstrijdigheid tussen onze Privacyverklaring en deze Algemene Voorwaarden, heeft de Privacyverklaring voorrang.

 

·       Een login aanmaken (dat moet een e-mailadres zijn waarvan u de eigenaar bent) en een wachtwoord bepalen dat aan een aantal minimale veiligheidseisen voldoet. U zult dan deze gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot de Marketplace. De toegang tot de Marketplace door Klanten is uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik; u verbindt zich er toe deze login en dit wachtwoord geheim te houden en niet aan derden bekend te maken. U bent als enige verantwoordelijk voor het Gebruik dat u van de Marketplace maakt met uw login en wachtwoord.

In geval van verlies of frauduleus gebruik van uw login en/of wachtwoord, verbindt u zich ertoe INNO onmiddellijk te verwittigen via het contactformulier dat beschikbaar is in de rubriek Contact van de Marketplace.

 

5. Indeling van de Artikelen en aanbevelingen

 

Op de Marketplace worden de Artikelen gepresenteerd volgens verschillende door INNO opgezette rangschikkingsmechanismen, namelijk via de lijstpagina, de zoekpagina, de Artikelpagina en de aanbevelingen.

De rangschikkingsmechanismen gebruiken verschillende parameters, die hieronder worden gedefinieerd:

De lijstpagina is de pagina die wordt weergegeven na gebruik van het keuzemenu op de Marketplace. De Artikelen die op een lijstpagina verschijnen, worden bepaald door de categorie waarin de Artikelen zijn ondergebracht. De volgorde van de Artikelen op een lijstpagina wordt bepaald door een algoritme dat de populariteitsscore bepaalt. Dit algoritme maakt gebruik van gegevens over Klanteninteractie, waarbij de laatste paar dagen van belang zijn.

 

Het gaat om de volgende gegevens:

·       Het aantal verkopen van een Artikel;

 

·       Het aantal kliks op een Artikel.

Het is mogelijk voor de Verkoper op de top van de lijstpagina te adverteren.

De zoekpagina is de pagina die wordt weergegeven na gebruik van de zoekbalk in de Marketplace. Het type Artikel dat op een zoekpagina verschijnt, wordt bepaald door een combinatie van een populariteitsscore (zie hierboven) en een "relevantiescore". De relevantiescore wordt bepaald op basis van bekende informatie over de Artikelen, waaronder hun titel en kenmerken. Op die manier kan een artikel in meer of mindere mate worden "gematcht", wat resulteert in een relevantiescore.

Verkopers kunnen hoger op de zoekpagina komen door te adverteren.

Aanbevelingen. Op verschillende webpagina's van de Marketplace presenteert INNO aanbevelingen die zij relevant acht voor de door Klanten bekeken Artikelen, en suggereert zij bijvoorbeeld een rubriek "andere klanten keken ook naar". De volgorde van aanbevolen Artikelen wordt bepaald door een algoritme dat de populariteitsscore bepaalt. Dit algoritme maakt gebruik van Klantinteractiegegevens, waarbij recentere gegevens belangrijker zijn dan oudere gegevens. Daarnaast gebruikt INNO hiervoor informatie over de Artikelen op de Marketplace. De informatie die wordt gebruikt voor Klantinteractiegegevens en Artikelinformatie omvat het volgende:

 

·       Welke Artikelen de Klanten hebben geraadpleegd;

 

·       Welke Artikelen de Klanten uiteindelijk kochten;

 

·       De vergelijkbaarheid (bv. titel, beschrijving, merk, categorie, prijs, enz.) van de Artikelen met potentieel aanbevolen Artikelen.

Met deze gegevens kan INNO een "retargeting- en profileringsproces" op basis van uw surf- en klikgedrag. Zo kunnen wij u, tijdens uw bezoek aan de Marketplace, Artikelen aanbieden die overeenstemmen met uw gedrag.

Meer informatie is beschikbaar in ons Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

 

6. Bestelling

 

De op de Marketplace gesloten overeenkomsten tussen de Verkoper en u zijn uitsluitend in het Frans of Nederlands, afhankelijk van uw voorkeur. Communicatie over uw Bestelling tussen INNO en u of tussen de Verkoper en u zal in het Frans of Nederlands zijn.

Op de Marketplace worden de Artikelen door INNO gepresenteerd met één of meer illustratieve foto's, een beschrijving van de essentiële kenmerken van het Artikel, informatie met betrekking tot de Verkoper (bijvoorbeeld identiteit, voorwaarden, etc.), de prijs van het Artikel inclusief belastingen, eventuele leveringskosten en de geschatte levertijd van het Artikel. Aangezien al deze informatie door de Verkoper aan INNO wordt verstrekt, is alleen de Verkoper verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.

Om een Bestelling te plaatsen, moet u het aantal Artikelen dat u wenst aan uw winkelwagentje toevoegen en vervolgens klikken op "mijn bestelling valideren". Vervolgens kunt u de code van uw eventuele coupon en de gebruikte Gift Card(s) invullen (u kunt maximaal 3 verschillende Gift Cards gebruiken om uw aankoop te doen). Eindelijk moet u uw klantgegevens invullen, het leveringsadres kiezen, de leveringswijze kiezen, de gewenste betalingswijze kiezen. U krijgt dan een samenvatting van uw Bestelling. U moet controleren of alle gegevens van uw Bestelling juist zijn en deze vervolgens bevestigen en betalen.

Na validatie en betaling, kan de Verkoper uw Bestelling aanvaarden of verwerpen. De geldigheid van de verkoop is dus onderworpen aan deze aanvaarding of weigering. Uiterlijk binnen 24 uur na het

plaatsen van uw Bestelling ontvangt u een e-mail van INNO waarin u wordt geïnformeerd of uw Bestelling geheel of gedeeltelijk is aanvaard of geweigerd.

Een Bestelling mag door de Verkoper alleen worden geweigerd om de volgende redenen:

·       Artikelen tijdelijk of permanent niet beschikbaar;

 

·       Onjuist weergegeven prijs, wanneer de weergegeven prijs het gevolg is van een duidelijke fout van de Verkoper;

 

·       Verkeerde maat, wanneer de Verkoper een fout heeft gemaakt bij het vermelden van de maten van het Artikel;

 

·       Annulering van de Bestelling door de Klant vóór verzending van het Artikel;

 

·       (technische) probleem in verband met de levering van het Artikel;

 

·       Levering op een leveradres buiten België of Nederland of aan minderjarigen.

Indien de Bestelling wordt geweigerd, wordt de betaling voor de Bestelling geannuleerd of wordt het betaalde bedrag teruggestort, afhankelijk van de betaalmethode die is gebruikt om de Bestelling te betalen. Uw communicatie met betrekking tot de annulering en terugbetaling van uw Bestelling vindt plaats met de Verkoper, uitsluitend via INNO langs uw account op de Marketplace.

Zodra de Bestelling is aanvaard, wordt de koopovereenkomst rechtstreeks tussen de Verkoper en u gesloten, en sturen wij u per e-mail een bevestigingsbericht met een samenvatting van uw Bestelling.7. Promoties en kortingen

 

Promoties op artikelen worden vastgesteld door de verkopers en bestaan uit een korting op de referentieverkoopprijs. De promotieprijs is rood en de basisprijs is doorgestreept. Ter informatie wordt voor elk artikel een kortingspercentage weergegeven - het toegepaste principe is dat van de afkorting op het percentage.

 

INNO past promoties toe op het winkelmandje, bij voorbeeld. een onmiddellijke korting van 10 euro op een winkelmandje van meer dan 100 euro, of de overname door INNO - voor een beperkte periode - van de leveringskosten. Als een of meer artikelen in de winkelwagen worden terugbetaald, worden deze promoties pro rata van de terugbetaalde bedragen afgetrokken.

 

Voorbeeld 1:

Tijdens een promotieperiode waarin u €10 krijgt aangeboden bij aankoop van €100, koopt u

 

Artikel A = € 40

Artikel B = 60

Zonder leveringskosten

 

Bestelbedrag: 40€ + 60€ - 10€ korting = 90€.

 

U wenst volledige terugbetaling voor artikel B (binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen): het totale bedrag dat u wordt terugbetaald op uw betaalwijze(n) wordt verminderd in verhouding tot de promotie die werd toegepast op al uw aankopen: 60€ - (10*60/100) = 54€.

 

 

8. Prijzen en facturering

 

Het gebruik van de Marketplace is gratis en zonder aankoopverplichting. Alleen wanneer er een Bestelling wordt geplaatst, zal er tot betaling moeten worden overgegaan.

De prijzen van de Artikelen worden vastgesteld door de Verkopers, en zijn inclusief alle belastingen. Ze zijn geldig zolang ze op de Marketplace worden getoond. De prijzen zijn echter aan wijzigingen onderhevig. Wanneer u een Bestelling bevestigt, is de prijs die u betaalt de prijs die werd opgegeven op het moment dat u de Bestelling plaatste. U moet de volledige prijs van uw Artikelen betalen op het moment dat u uw Bestelling op de Marketplace plaatst, of binnen een andere termijn die expliciet wordt vermeld op het moment van uw Bestelling. De betaling van uw Bestelling geschiedt via een door INNO in opdracht gegeven betaaldienst zoals Stripe. INNO zal deze betaaldienst gebruiken om de bedragen aan de betrokken Verkoper over te maken.

De factuur en de leveringsbon worden u per e-mail toegezonden door de Verkoper via uw Account of de Marketplace.

De Artikelen blijven eigendom van de Verkoper en de Verkoper aanvaardt het risico van verlies en/of beschadiging van de Artikelen tot ze geleverd zijn op het leveringsadres dat u hebt opgegeven. INNO verkrijgt op geen enkel moment eigendom van of verantwoordelijkheid voor de Artikelen.

De prijzen die op de Marketplace worden gehanteerd, kunnen verschillen van de prijzen die in de INNO-winkels worden aangerekend. Evenzo is het mogelijk dat promotionele acties van toepassing zijn in INNO-winkels en niet in de Marketplace, en vice versa.

 

 

9. Betalingsvoorwaarden

 

INNO aanvaardt de volgende betaalmethoden op de Marketplace:

·       Gift Cards (u kunt tot 3 verschillende Gift Cards gebruiken om uw aankoop te doen)

 

·       Kredietkaarten: Visa, Mastercard, American Express;

 

·       Bancontact;

 

·       IDeal.

Alleen betalingen in euro worden aanvaard. Alle kosten in verband met uw betaling zijn voor uw rekening.

In geval van aankoop van een Gift Card wordt het op de Gift Card beschikbare bedrag rechtstreeks gedebiteerd.

In geval van aankoop met een kredietkaart, zal uw rekening rechtstreeks gedebiteerd worden.

INNO is niet verantwoordelijk voor de weigering van uw kaartuitgever om uw betaling uit te voeren.

Om de veiligheid van de online betaling en uw persoonlijke gegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens op de Marketplace verzonden na versleuteling met SSL-technologie. U hebt geen speciale software nodig om met deze technologie te betalen. U kunt een beveiligde SSL-verbinding herkennen aan het "slotje" in de statusbalk onderaan uw browser.

Voor zover u Nederlands Consument bent, doet u uitdrukkelijk afstand van uw recht om uw vooruitbetaling tot 50% te beperken en geeft u expliciet de toestemming bij het plaatsen van een Bestelling om het gehele Artikel te betalen.

 

10. Levering en retourzendingen

 

De levering van de gekochte Artikelen geschiedt door de Verkoper, die verantwoordelijk is voor het verzenden van de factuur en de leveringsbon, de verpakking, de etikettering, de verpakking van het Artikel.

Gelieve er rekening mee te houden dat de Verkoper zijn eigen voorwaarden heeft met betrekking tot de koop, levering en retour van uw Artikelen. De volgende bepalingen kunnen daarom worden aangevuld en/of gewijzigd met voorwaarden van de Verkoper, die beschikbaar zijn op de presentatiepagina van het Artikel en op de pagina van de Verkoper op de Marketplace.

Leveringstermijn

Uw Bestelling zal door de Verkoper worden geleverd binnen de termijn die bij uw Bestelling is meegedeeld, doorgaans binnen 2 tot 5 Werkdagen. Deze termijn gaat in bij aanvaarding van de Bestelling door de Verkoper.

Als uw Bestelling niet binnen 5 Werkdagen is geleverd, kunt u via uw Marketplace-account kosteloos een verzoek tot annulering van uw Bestelling indienen. Uw betaling wordt dan teruggestort.

Plaats van levering

Artikelen die op de Marketplace zijn gekocht, worden door Verkopers verzonden naar het adres dat u hebt opgegeven toen u uw Bestelling plaatste.

De levering geschiedt naar uw keuze:

naar uw adres in België of Nederland.

Leveringstarieven

De tarieven die van toepassing zijn op de levering van uw Bestelling zijn als volgt:

·       De levering bij u thuis in België of Nederland is gratis wanneer u voor een totaalbedrag van 75 euro of meer bestelt bij dezelfde Verkoper;

 

·       Levering aan huis kan tot 3,99 euro in België kosten wanneer u voor minder dan 75 euro bestelt bij een Verkoper met uitzondering van specifieke categorieën zoals bepaalde grote meubelstukken;

 

·       De tarieven voor de levering van bepaalde grote meubelen bij u thuis worden vastgesteld volgens de voorwaarden van de Verkoper, die u op het ogenblik van de Bestelling zullen worden meegedeeld;

 

·       De tarieven voor levering bij u thuis in Nederland worden vastgesteld volgens de voorwaarden van de Verkoper, die u zullen worden medegedeeld bij de Bestelling.

De Verkoper kan een expresbesteldienst aanbieden, waarvan de voorwaarden en kosten in zijn voorwaarden zijn omschreven. Voor deze dienst kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Leveringen vinden uitsluitend plaats in België en Nederland. De Verkopers hebben het recht om elke levering op een leveringsadres in een ander land te weigeren.

Zoals gesteld, is INNO is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de levering of eventuele problemen in dit verband, zoals niet-levering, verkeerde levering, vergissing, diefstal of welke handeling dan ook in verband met de uitvoering en levering van uw Bestelling. Deze elementen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Verkopers.

 

11. Herroepingsrecht

 

Deze bepaling is alleen van toepassing op aankopen die door Consumenten via de Marketplace zijn gedaan.

De Consument beschikt in principe over een termijn van 14 dagen om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Deze termijn van 14 dagen, welke verstrijkt vanaf de dag waarop de Consument, of een door de Consument aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het Artikel of het laatste Artikel in geval van gedeeltelijke levering fysiek in bezit neemt

Voor informatie kan de Consument zich wenden tot de voorwaarden van de Verkoper.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van de Verkoper.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen volgens de voorwaarden van de Verkoper, kan de Consument het volgende formulier gebruiken:

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te zenden naar [*******] indien u de koopovereenkomst wenst te herroepen)

Ter attentie van [Contactgegevens van de verkoper].

-Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/dienst (*):

-Besteld op (*)/ontvangen op (*) :

-Naam van de consument(en):

-Adres van de consument(en):

-Datum:

Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

12. Retour en Terugbetaling van Artikelen

 

Onverminderd het wettelijke herroepingsrecht dat Consumenten genieten, kan u zich wenden tot de voorwaarden van de Verkoper over de retour en terugbetaling van Artikelen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van de Verkoper.

Het recht op retour en terugbetaling doet geen afbreuk aan uw rechten met betrekking tot de wettelijke garantie en de conformiteitsgarantie die u zonder beperking van de Verkoper geniet.

 

13. Waardebonnen

 

INNO kan papieren of elektronische waardebonnen (met name tegoed- of kortingsbonnen) uitdelen voor evenementen, marketingcampagnes of promotionele acties. Deze waardebonnen kunnen alleen worden verkocht en gebruikt binnen de geldigheidsduur en volgens de voorwaarden daarop vermeld.

Een waardebon kan alleen worden gebruikt voor aankopen op de Marketplace als de Marketplace deze mogelijkheid daarop uitdrukkelijk vermeldt. Als dit niet wordt vermeld, kan de waardebon niet op de Marketplace worden gebruikt. Hou er rekening mee dat sommige waardebonnen die door INNO verspreid worden alleen en uitsluitend op de Marketplace te gebruiken zijn, of alleen en uitsluitend in INNO-winkels te gebruiken zijn.

Waardebonnen zijn voor eenmalig gebruik, zijn niet cumuleerbaar (te stapelen) en er kan slechts één waardebon per Bestelling worden gebruikt. Hou er rekening mee dat sommige Artikelen uitgesloten kunnen zijn van het gebruik van waardebonnen. Voor waardebonnen kan op de Marketplace een minimumaankoopbedrag gelden.

Om een waardebon te gebruiken die voor inwisseling in aanmerking komt op de Marketplace, moet u op het moment van betaling van uw Bestelling de unieke code invoeren die op de waardebon vermeld staat. De waardebon kan alleen worden gebruikt op het moment van betaling van uw Bestelling, en kan niet worden toegepast op Bestellingen die al zijn geplaatst. De waarde van uw Bestelling kan niet lager zijn dan het bedrag van de korting. Als de waarde van uw Bestelling hoger is dan de waarde van de waardebon, dan kan het verschil worden betaald met elke andere betaalmethode die op de Marketplace wordt geaccepteerd. Als u uw Artikelen terugzendt, wordt de waarde van de gebruikte waardebon niet terugbetaald.

 

14. Garantie voor Consumenten

 

Voor Consumenten is de wettelijke garantie van twee jaar van toepassing op Artikelen die op de Marketplace zijn gekocht. De Consument heeft derhalve recht op een Artikel dat voldoet aan de verwachtingen die hij daarbij redelijkerwijs mocht hebben met name wat betreft accessoires, verpakking van het artikel, gebruiksaanwijzing, duurzaamheid, functionaliteit, boekhouding en veiligheid. Deze garantie dekt alleen gebreken die bestonden op het moment van levering van het Artikel, en wordt uitsluitend door de Verkoper uitgevoerd voor een gedurende een periode van 2 jaar vanaf de levering van het artikel in kwestie.

Indien blijkt dat het door de consument gekochte artikel inderdaad een gebrek aan overeenstemming vertoonde dat bestond op het tijdstip van levering van het artikel, heeft de consument recht op herstel of vervanging van het artikel zonder extra kosten voor de consument (de kosten van het weghalen van de goederen kunnen niet door de consument worden gedragen), binnen een redelijke termijn vanaf de kennisgeving aan de verkoper en zonder grote ongemakken voor de consument.

Het is ook mogelijk dat een verkoper de consument een handelsgarantie aanbiedt voor een bepaald soort artikel. Dit is een extra garantie die door de verkoper wordt aangeboden naast de wettelijke garantie van 2 jaar. Alleen de verkoper is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze handelsgarantie.

 

 

15. Terugbetaling door de Verkoper

 

Het retour- en restitutiebeleid van de Verkoper is beschikbaar op de pagina van elk Artikel, evenals op de Marketplace-pagina van de Verkoper. Dit retour- en restitutiebeleid is van toepassing op alle door de Verkoper verkochte Artikelen, beschrijft het proces waarmee u Artikelen rechtstreeks aan de Verkoper kunt retourneren, en zorgt ervoor dat uw retourzendingen binnen minimaal 14 dagen worden geaccepteerd op een afhaalpunt.

Gelieve dit beleid te raadplegen voor vragen met betrekking tot de terugzending en terugbetaling van uw Bestellingen.

Het is voor u niet mogelijk om een terugbetaling aan te vragen voor een Artikel dat op de Marketplace in een INNO-winkel is gekocht.

 

16. Bericht

 

U zult in staat zijn om uw mening te geven, via uw account op de Marketplace, over de Artikelen die u op de Marketplace hebt gekocht, evenals over het niveau van de service die door de Verkoper is geleverd (bijv. met betrekking tot de verzendtijd, de staat van het ontvangen pakket, de staat van het ontvangen Artikel, ...).

Uw feedback zal niet openbaar worden gemaakt en zal alleen door INNO worden gebruikt voor het evalueren van de door de Verkopers geleverde diensten.

 

17. Club Loyalty van INNO

 

Met het Loyalty programma van INNO kunt u Loyalty-punten verzamelen, die gebruikt kunnen worden om diverse voordelen te verkrijgen, zoals Loyalty-bonnen of de mogelijkheid om deel te nemen aan door INNO georganiseerde promotionele acties.

Onder bepaalde voorwaarden is het Loyalty-programma van INNO van toepassing op uw aankopen op de Marketplace.

Meer informatie vindt u in de bijzondere voorwaarden van het Loyalty-programma van INNO, die beschikbaar zijn op inno.be in het tabblad Loyalty. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze bijzondere voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.

U kunt een loyaliteitsaccount aanmaken op de Marktplaats, gekoppeld aan een geldig Marktplaats-account. Door het aanmaken van een Loyalty account op de Marktplaats via de opt-in "Ik wil een INNO Loyalty kaart aanmaken", gaan wij ervan uit dat u akkoord bent gegaan met de specifieke voorwaarden van het INNO Loyalty programma, die u kunt vinden op de volgende link: https://www.inno.be/nl/marketplaces-terms-conditions.html18. Verantwoordelijkheid van de Klant

 

U stemt ermee in alleen juiste informatie te verstrekken, en INNO onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in dergelijke informatie. U gaat er ook mee akkoord INNO te vrijwaren en schadeloos te stellen voor eventuele schade in dit verband.

 

19. Intellectuele eigendom

 

Onze Marketplace evenals de logo's, teksten, commentaren, illustraties, beelden, foto's, namen, gereproduceerde of vertegenwoordigde merken en, in het algemeen, alle elementen die erin worden meegedeeld, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die ofwel bij INNO ofwel bij een derde rusten.

Daarom is alleen het gebruik toegestaan dat onder de wettelijke uitzonderingen val (zoals voor privé-gebruik). Elke reproductie, wijziging of aanpassing van de Marketplace en/of van alle of een deel van de elementen die op de Marketplace te vinden zijn of erin opgenomen zijn, is strikt verboden, behalve de wettelijke uitzonderingen.

Het is derhalve onder meer verboden om tekeningen, foto's, teksten, kleurencombinaties, logo's, enz. te kopiëren of te reproduceren zonder de voorafgaande toestemming van de eigenaar van de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

 

20. Persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door INNO als verantwoordelijke voor de verwerking en door de Verkopers als verwerkers van INNO. Hoewel de voorwaarden van de Verkoper van toepassing zijn op de koop (d.w.z. levering en retourzending), blijft INNO de enige verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens, aangezien INNO alle communicatie tussen de Verkoper en u via de Marketplace afhandelt, en ook toezicht houdt op de doorgifte van uw persoonsgegevens aan de Verkopers.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679 van 27 april 2016 ("AVG").

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring en ons Cookieverklaring.

 

21. Behandeling van klachten en claims

 

In geval van een klacht over uw Bestelling, de levering ervan of een defect kunt u contact opnemen met de Verkoper via de "chat"-functie in uw account op de Marketplace. De Verkoper zal binnen een termijn van 48 uur reageren.

U kunt geen contact opnemen met INNO-winkels voor vragen over Bestellingen op de Marketplace.

In geval van een geschil kunt u ook gebruik maken van het Europees platform voor Onlinegeschillenbeslechting (ORD) dat door de Europese Commissie ter beschikking wordt gesteld. Dit platform is toegankelijk via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

22. Aansprakelijkheid en overmacht

 

INNO is aansprakelijk voor het gebruik van de Marketplace zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

INNO is niet aansprakelijk voor de koopovereenkomst en de eruit voortvloeiende verplichtingen die is gesloten via de Marketplace, het gedrag of enige handeling van de Verkoper of een derde partij in verband met of buiten de Marketplace.

U erkent dat de Marketplace mogelijk onderhevig is aan onderhoudswerkzaamheden en/of tijdelijke onbeschikbaarheid. INNO kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het buiten gebruik zijn van de Marketplace of technische storingen hierop.

Een geval van overmacht is elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer verstaan stakingen, brand, bedrijfsstoringen, storingen in de energievoorziening, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of de gebruikte communicatiesystemen inzake de Marketplace.

In geval van overmacht is INNO aansprakelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen.

 

23. Gedeeltelijke nietigheid

 

De nietigheid vanéén of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Indienéén van de bedingen van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, bent u samen met INNO verplicht om een geldig alternatief beding te zoeken dat zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft als het nietig verklaarde beding, en zo nodig de bevoegde rechter hiertoe in staat te stellen.

 

24. Toepasselijk recht

 

Ongeacht uw woonplaats en nationaliteit, worden deze Algemene Voorwaarden via de Marketplace uitsluitend beheerst door Belgisch recht, voor zover wettelijke toegestaan, en alleen de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen hierover. Als u een Consument bent in Nederland, doet de keuze voor Belgisch recht geen afbreuk aan de bescherming die u ontleent aan bepalingen van consumentenrecht waarvan naar Nederlands recht niet kan worden afgeweken, en kunt u een geschil tevens ter kennis brengen van de bevoegde Nederlandse rechter.

 

25. Klantenservice

 

Als u vragen heeft over uw Bestelling (levering, klachten, etc.) kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Verkoper via de chatfunctie van uw account op de Marketplace.

Voor alle andere vragen in verband met de Marketplace kunt u contact met ons opnemen via e-mail op het volgende adres: service@inno.be of vul het contactformulier in.

Voor al uw vragen kunt u ook de rubriek "Help" van onze Marketplace raadplegen.In de periode tussen augustus 2023 en eind februari 2024 bedraagt het gemiddelde aantal actieve gebruikers van inno.be 267.000 per maand (informatie bijgewerkt op 1 maart 2024).