Privacy Policy – Loyalty Card

Version 1.00

 

INNO NV biedt haar klanten de mogelijkheid om lid te worden van het Loyalty Card Programma. Via de Loyalty Card spaart u door middel van aankopen punten die kunnen worden ingezet om bepaalde voordelen te ontvangen, zoals kortingsbonnen. INNO NV streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. In deze Privacy Policy leggen we u uit in welke gevallen we uw persoonsgegevens gebruiken en voor welke doeleinden we dat doen.

 

Inhoudstafel

1                      Wanneer is deze Privacy Policy van toepassing?. 1

2                      Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?. 2

3                      Welke persoonsgegevens verwerken wij over u? 2

4                      Voor welke doeleinden en op welke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?. 3

5                      Met wie delen wij uw gegevens?. 5

6                      Verwerkt Inno uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte?. 6

7                      Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?. 6

8                      Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 7

9                      Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?. 7

10                    Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze Privacy Policy?. 10

11                    Hoe kan u ons contacteren?. 10

 

 

1              Wanneer is deze Privacy Policy van toepassing?

 

Dit is de Privacy Policy voor de Loyalty Card van Inno

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Inno’s Loyalty Card.

 

Behoudens andersluidende bepalingen is deze Privacy Policy niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van een van haar winkels noch in verband met de webshop op Inno.be.

 

Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de tekst van de leaflet en deze Privacy Policy, heeft de tekst van deze Privacy Policy voorrang.

 

 

2              Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

 

Inno is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

INNO NV (“Inno” of “wij”) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Inno is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 111, 1000 Brussel en is gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0448.827.116 (RPR Brussel). Dit betekent dat Inno bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Inno heeft een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer) aangesteld die uw contactpunt vormt voor alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming vindt u terug onder punt 11 van deze Privacy Policy.

 

 

3              Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

 

 

Inno verwerkt gegevens die u zelf verstrekt, gegevens op basis van uw aankopen en gegevens van derde partijen

Inno verwerkt drie categorieën persoonsgegevens over u.

 

1.     Gegevens die u zelf heeft verstrekt

 

Inno verwerkt in de eerste plaats gegevens die we van u ontvangen wanneer u een Loyalty Card aanvraagt, via het door u ingevulde formulier. Het gaat in dat geval om uw naam en voornaam, uw adres (straat, nummer, bus, postcode, gemeente en land), uw telefoon- of GSM-nummer (niet verplicht), uw geslacht, uw taalvoorkeur, uw geboortedatum, uw e-mailadres en uw handtekening.

 

Daarnaast ontvangen wij bijkomende persoonsgegevens van u wanneer u bijvoorbeeld deelneemt aan een wedstijd, een klantenonderzoek of een promotie, als u zich later inschrijft op de website, enz.

 

2.     Gegevens op basis van uw aankopen met de Loyalty Card

 

Wanneer u aankopen doet met uw Loyalty Card ontvangt Inno gegevens over de aankopen die u doet en over de getrouwheidspunten die u spaart in het kader van het Loyalty Card programma. Onder deze informatie valt informatie zoals uw interesses of de merken die u vaak koopt, de winkel waar u aankopen doet, de prijs van uw aankopen en de maat van de kledingstukken die u aankoopt.

 

3.     Gegevens verkregen van derde partijen

 

Het is ook mogelijk dat wij gegevens over u ontvangen via derde partijen, partnermerken aanwezig in onze fysieke winkels en/of op onze webshop en externe bronnen. Wij doen bv. eenmaal per jaar een beroep op een professionele gegevensleverancier om de gegevens in onze databank te verbeteren en aan te vullen (bv. de verbetering van uw adres).

 

 

4              Op welke basis en voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Inno zorgt ervoor dat gegevens steeds op basis van een duidelijke rechtsgrond worden verwerkt

Inno verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij verwerken uw persoonsgegevens nooit zonder een rechtsgrond:

-       De rechtsgrond kan toestemming zijn. In bepaalde gevallen (bv. het versturen van onze nieuwsbrief, het verzamelen van gepersonaliseerde informatie) zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen via een opt-in op het Loyalty Kaart formulier. In andere gevallen kan uw toestemming gebaseerd zijn op een positieve actie of gedraging van u (bv. het invullen van het aanvraagformulier voor een Loyalty Card, de deelname aan een wedstrijd, enz.).

-       Er is eveneens een rechtsgrond wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om een wettelijke verplichting na te komen.

-       Het kan ook zijn dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Inno. In dat geval zullen wij nakijken dat uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen om het evenredigheidsbeginsel te eerbiedigen.

 

Als Inno uw gegevens voor doeleinden wenst te verwerken die onverenigbaar zijn met de onderstaande doeleinden zal zij u daarover verder uitdrukkelijk informeren.

 

 

Inno verwerkt uw gegevens voornamelijk om u de Loyalty Card voordelen te kunnen aanbieden en om u te informeren over promoties

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

o    om u een bevestigingsmail te versturen als u uw Loyalty Card online registreert op de website www.inno.be.

o    om u de voordelen te bieden van de Loyalty Card op basis van uw aankopen: deze voordelen zijn leesbaar op https://www.inno.be/fr/Loyaltycard.html

o    om u, volgens uw voorkeur, algemene informatie en promoties te verzenden per post, per e-mail en/of per SMS (direct marketing). In elke e-mail of SMS die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u zonder enige motivering uit te schrijven van onze nieuwsbrief (zie punt 9 van de Privacy Policy in verband met uw recht op bezwaar).

o    om u gepersonaliseerde informatie en promoties te sturen (direct marketing): als u ermee instemt, stellen wij op basis van uw aankoopgedrag een profiel van u op waarbij we rekening houden met uw voorkeuren en interesses, de merken die u geregeld koopt en de producten die u zouden kunnen interesseren. Dit heeft voor gevolg dat wij u informatie en promoties kunnen sturen over producten die bij uw profiel passen (bv. omdat u ze vaak koopt) of producten waarvan wij vermoeden dat ze u zullen interesseren. In elke e-mail of SMS die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u zonder enige motivering uit te schrijven van onze nieuwsbrief  (zie punt 9 van de Privacy Policy in verband met uw recht op bezwaar).

o    om te controleren of u de leeftijd van 16 jaar hebt bereikt om lid te worden van het Loyalty Card Programma.

o    om u te contacteren in het geval van verlies van uw Loyalty Card.

o    om u te contacteren over wijzigingen aan deze Privacy Policy.

o    om u te contacteren in het kader van een tevredenheidsonderzoek of een wedstrijd.

o    in het kader van een voorgenomen overname of een fusie, bv. om persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan adviseurs of (potentiele) verkrijgers van de vennootschap.

o    om segmentering van cliënteel uit te voeren en statistische analyses te maken over de aankopen, de merken die Inno verkoopt, het cliënteel van Inno en de winkels van Inno. Dit gebeurt zoveel als mogelijk op basis van geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens. De resultaten van deze analyses kunnen we delen met de merken die Inno verkoopt.

o    om misbruiken en fraude met de Loyalty Card te voorkomen en te detecteren.

 

 

5              Met wie delen wij uw gegevens?

 

 

Inno deelt bepaalde gegevens met partners van het Loyalty Card Programma

Inno is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt en kiest deze zorgvuldig uit. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens worden afgesproken.

 

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

 

-       groepsvennootschappen zoals Galeria Kaufhof en HBC Europe: momenteel ontvangt enkel Galeria Kaufhof uw e-mailadres indien u dat wenst om u informatie en promoties te bezorgen in verband met de webshop op inno.be die momenteel door Galeria Kaufhof wordt beheerd. Galeria Kaufhof ontvangt geen andere persoonsgegevens.

-       marketing- en communicatiebedrijven die namens Inno het beheer van de Loyalty Card databank uitvoeren of die ons helpen om mail- en reclamecampagnes te organiseren en te analyseren.

-       IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Loyalty Card.

-       advocaten of adviseurs: in bepaalde gevallen kan Inno uw persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs of advocaten als dat noodzakelijk zou blijken om advies te verlenen of om de belangen van Inno in rechte te verdedigen.

-       overheden: Inno kan uw persoonsgegevens doorgeven aan politie- en gerechtelijke diensten wanneer zij Inno daarom verzoeken.

-       mogelijke latere verkrijgers van de onderneming.

-       De partnermerken van Inno die in onze fysieke winkels aanwezig zijn, als u uitdrukkelijk de opt-in voor derden via het loyaltykaartformulier hebt aangevinkt.

 

 

6              Verwerkt Inno uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte?

 

Dienstverleners van Inno kunnen uw persoonsgegevens buiten Europa verwerken

Inno zal uw persoonsgegevens zelf niet rechtstreeks buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken.

 

Het is mogelijk dat dienstverleners die voor Inno werken uw persoonsgegevens wel buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt zorgt Inno ervoor dat de dienstverlener een contract met Inno sluit en dat er passende waarborgen zijn (bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie tussen de partijen die gegevens buiten de EER verwerken en het uitvoeren van een effectbeoordeling van deze doorgifte van persoonsgegevens) (artikel 46 AVG) of dat er een ander passend rechtsinstrument voorhanden is. Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u een gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar Inno t.a.v. de data protection officer, Inno NV, Dambordstraat 26, 1000 Brussel.

 

 

7              Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 

Inno beschermt en beveiligt uw persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste administratieve, technische en organisatorische maatregelen worden beschermd tegen toevallig of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, of verstrekking. Inno heeft daartoe onder meer verschillende interne procedures voor haar personeel uitgewerkt.

 

Verder ziet Inno erop toe, via contractuele overeenkomsten, dat dienstverleners namens Inno persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

 

 

8              Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Inno verwerkt uw gegevens niet langer dan nodig

Inno verwerkt uw gegevens zolang de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld niet werden bereikt.

 

Inno houdt daarbij rekening met de wettelijke verjaringstermijn en andere bewaartermijnen die zouden worden vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

 

 

9              Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

 

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen. Om deze rechten uit te oefenen, nodigen wij u uit contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

Recht op inzage

·         U heeft vooreerst een recht op inzage over uw gegevens.

o    Meer info? Dit betekent dat u ons onder meer kan vragen of wij al dan niet persoonsgegevens van u verwerken, voor welke doeleinden wij dat doen enz. Voor meer informatie zie artikel 15 AVG.

 

Recht op verbetering

·         Daarnaast heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn.

o    Meer info? Meer informatie over dit recht vindt u in artikel 16 AVG.

 

Recht op gegevenswissing

·         U kan in bepaalde gevallen ook vragen om uw gegevens te wissen.

o    Meer info? U heeft dit recht onder meer wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming en u uw toestemming intrekt enz. In bepaalde uitzonderingsgevallen is Inno niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 17 AVG.

 

Recht op beperking van de verwerking

·         Verder kan u soms de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.

o    Meer info? U kan onder meer een beperking van uw persoonsgegevens vragen als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is enz. Een beperking van de verwerking betekent dat wij uw gegevens tijdelijk enkel mogen opslaan behalve ingeval u toch toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang. Een beperking kan nadien terug worden opgeheven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 18 AVG.

 

Recht op gegevens-

overdraagbaarheid

·         In bepaalde gevallen kan u ons vragen om uw gegevens aan uzelf of (als dit technisch mogelijk is) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

o    Meer info? U kan onder meer een overdracht van uw eigen persoonsgegevens vragen wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst die u met ons heeft gesloten. In bepaalde uitzonderingsgevallen is Inno is niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 20 AVG.

 

Recht op bezwaar (algemeen)

·         U heeft het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

o    Meer info? U kan ons steeds op de hoogte brengen van de bijzondere redenen waarom u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van Inno. Als deze redenen zwaarder wegen dan onze belangen kunnen wij de verwerking stopzetten. Inno kan aan dit verzoek geen gevolg geven wanneer uw persoonsgegevens verband houden met een rechtsvordering. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

 

Recht op bezwaar in het kader van direct marketing

·         U heeft steeds het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing.

o    Meer info? Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing kan u ons steeds vragen om daarmee te stoppen zonder dat u daarvoor een bijzondere reden moet opgeven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

 

Recht om niet te worden onderworpen aan profilering

·         U heeft ten slotte steeds het recht om niet onderworpen te worden aan profilering.

o    Meer info? Inno zal uw persoonsgegevens niet verwerken voor doeleinden van profilering tenzij u ons daarvoor uw expres toestemming heeft gegeven (zie punt 4 van deze Privacy Policy). Om die reden laten wij u bij de aanvraag van de Loyalty Card de vrijheid of u geïndividualiseerde informatie en promoties wenst te ontvangen. In dergelijke gevallen zal Inno ervoor zorgen dat er voldoende menselijke tussenkomst is, dat u recht heeft om uw standpunt kenbaar te maken of besluiten aan te vechten. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 22 AVG

 

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, blijft dat zonder gevolg voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

 

Contacteer ons per e-mail, per post, via het contactformulier op de website of in uw Inno-winkel

De bovenstaande rechten uitoefenen is heel gemakkelijk en u kiest bovendien zelf welke manier u het beste past: per e-mail, per post, via het contactformulier op onze website of via de klantendienst in uw favoriete Inno-winkel. Om privacy- en veiligheidsredenen behouden wij ons het recht voor om redelijke maatregelen nemen om uw identiteit te controleren alvorens gevolg te geven aan uw verzoek.

 

Als u een account heeft aangemaakt op www.inno.be kunt u daar eveneens bepaalde persoonsgegevens raadplegen en aanpassen.

 

 

Overeenkomstig artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren via contact@apd-gba.be  

 

 

10           Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze Privacy Policy?

 

 

Deze Privacy Policy kan wijzigen

Deze Privacy Policy werd het laatst gewijzigd op 09 maart 2023 .

 

Wij streven er steeds naar u de beste service te kunnen verlenen. Het kan daarom zijn dat wij deze Privacy Policy wijzigingen ondergaat. U kan de meest recente versie van de Privacy Policy steeds raadplegen op onze website. Daarnaast streven we ernaar om u bij belangrijke wijzigingen op de hoogte brengen via andere communicatiekanalen.

 

 

11           Hoe kan u ons contacteren?

 

Nog vragen? Contacteer ons!

Als u verdere vragen heeft over de Loyalty Card of over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen:

·         via het contactformulier op onze website (www.inno.be);

·         via e-mail naar privacy@inno.be;

·         per post naar

Inno NV

T.a.v. de Data Protection Officer

Dambordstraat 26

1000 Brussel.